جزوه کنترل صنعتی توسط جناب مهندس احمد طهماسبی برایمان ارسال شده است ، این جزوه توسط ایشان تایپ شده و آنرا در مرکز آموزش عالی فنی مهندسی تبریز تدریس می کندادامه مطلب