عنوان پروژه : برنامه ریزی مواد‎ با نرم افزار اکسل

قالب بندی : Excel

قیمت : رایگان

شرح مختصر : در امر تولید برنامه ریزی مواد یکی از مهمترین اموری است که می بایست به طور صحیح و دقیق انجام گیرد . برنامه فوق که تحت نرم افزار اکسل می باشد برنامه ای جهت انجام امور مربوط به برنامه ریزی مواد می باشد که شامل:

- تعاریف و دسته بندی کد قطعات ( کدینگ )

- تعریف انبارها

- پیش بینی تولید

- ضرایب مصرف BOM

- نیاز ماهانه مواد


ادامه مطلب