عنوان مقاله : جامعیت دین اسلام
قالب بندی : PDF
قیمت : رایگان 
شرح مختصر : این مقاله مدعی است ؛ مفاهیمی که دردین آمده را می توان به دو مقوله ی ذاتی و عرضی تقسیم
کرد.
ذاتیات دین : آن است که هدف و مقصود دین بوده و لذا نمی تواند به گونه ای دیگر باشد
عرضیات دین: آن است که می توانست به گونه ای دیگر باشد
نتایج : اسلام به اعتبار ذاتیاتش اسلام است و نه عرضیاتش
مسلمان بودن به اعتبار اعتقاد و التزام به ذاتیات دین است و نه به عرضیات دین مشروحا خواهد آمد :
۱. اولین عرضی ، زبان عربی است.
۲. دومین عرضی ، فرهنگو نحوه ی معیشت اعراب است .
۳. سومین عرضی ، تصورات و رسوم قوم پیامبر است .
۴. چهارمین عرضی ، حوادث تاریخی است .
۵. پنجمین عرضی ، پرسشهای مؤمنان است .
۶. ششمین عرضی ، احکام فقهی است .
۷. هفتمین عرضی ، دستورات شبه علمی وارد شده در شریعت است .


ادامه مطلب