دانلود رایگان پروژه * تحقیق*مقالات

دانلود رایگان پروژه، تحقیق،مقالات و جزوات دانشجویی،،دانلود رایگان کتاب الکترونیک ،

کتاب حاضر در 630 صفحه در مورد بهینه سازی سازه به زبان فارسی است که در واقع ترجمه ای است از دکتر ابوالحسن ابولبشری از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد که روش هایی برای بهینه سازی سازه را مورد برسی قرار میدهد که با دانلود این کتاب میتوانید استفاده لازم را ببرید و مباحث را دنبال کنید


ادامه مطلب


 • نظرات() 
 • نوع مطلب :مهندسی عمران ،
 • عنوان پایان نامه : برسی تاثیرات زیست محیطی آسفالتهای بازیافتی

  قالب بندی : PDF

  قیمت : رایگان

  شرح مختصر : بازیافت اسفالت گرم شامل عملیاتی است که طی آن آسفالت برداشت شده از روسازی موجود با یا بدون مصالح غیر آسفالتی، به شرح ضخامت تعیین شده در نقشه های اجرائی و مطابق دستورات دستگاه نظارت، بعد از شکستن و خردشدن و دانه بندی، و اختلاط با مواد قیری و یا ترکیبات جوان کنند با یا بدون مصالح سنگی جدید و یا آسفالت گرم جدید، در یک کارخانه مرکزی آسفالت و یا در محل به طریق گرم و مطابق مشخصات اسفالت گرم و بتن اسفالتی تولید و در سطح راه پخش و کوبیده می شنود. کلیه مصالح مصرفی در این عملیات و روش های طرح، ساخت و اجراء و کیفیت مخلوط اسفالت نهائی تهیه شده باید با مشخصات فصول مربوطه در نشریه شماره ۱۰۱ و آئین نامه روسازی راه، نشریه شماره ۲۳۴ و نشریه ۳۴۱ نظام فنی و اجرایی کشور مطابقت داشته باشد.

  کلمات کلیدی : بازیافت آسفالت، خرده آسفالت، آسفالت سرد، آسفالت گرم، مصالح خاکریزی، فلزات سنگین، سانترفیوژ، بازیافت قیر، آزمایش های نشست، انواع آسفالت، هزینه آسفالت، پایان نامه رشته عمران، پایان نامه رشته محیط زیست، پایان نامه رشته شیمی، ترکیبات آسفالت،


  ادامه مطلب


 • نظرات() 
 • نوع مطلب :مهندسی شیمی ،مهندسی عمران ،
 • عنوان پروژه : بررسی عوامل اقتصادی موثر بر روی تصادفات جادهای در ایران

  قالب بندی : PDF

  قیمت : رایگان

  شرح مختصر : حوادث جادهای و تلفات ناشی از آن یکی از چالشهای کنونی جوامع بشری است که هزینههای اقتصادی زیادی را بر اقتصاد کشورها تحمیل نموده است. در مقایسه بین کشورها از جنبه توسعه یافتگی، بیشتر قربانیان این بحران را کشورهای در حال توسعه تشکیل میدهند، به گونهای که در این کشورها تصادفات جادهای به عنوان یکی از علل اساسی مرگ و میر شناخته شده است. متأسفانه ایران نیز از جمله کشورهایی است که در آن نرخ تصادفات ناشی از عدم توجه به اصول ایمنی و عوامل موثر بر آن همواره سیر صعودی داشته که آمارهای موجود به خوبی وخامت این مسئله را نشان می دهند. هدف این مطالعه بررسی شناسایی برخی عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر تصادفات جاده ای در قالب فرضیه زیست است. بر اساس فرضیه مذکور می توان اینگونه استنباط کرد که میزان تلفات جادهای در مراحل ( EKC) محیطی کوزنتس اولیه رشد اقتصادی افزایش پیدا میکند و در نهایت به سبب پیشرفتهای تکنیکی، افزایش میزان سرمایهگذاری در بخش های مرتبط، و بهبود مراقبتهای پزشکی، این نرخ در مراحل بعدی رشد اقتصادی کاهش می یابد. لذا این مطالعه به تجزیه و ۱۳۸۰ ) و – به ترتیب برای دورههای زمانی ( ۱۳۸۸ OLS تحلیل ارتباط مذکور در قالب دو روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و ۱۳۵۰ ) پرداخته است. نتایج بهدست آمده از این پژوهش گویای این مطلب است که میتوان مدعی شد، رشد -۱۳۸۸) اقتصادی و تلفات ترافیکی با هم در ارتباط بوده؛ و این رابطه به گونهای است که همراه با رشد اقتصادی تلفات ترافیکی افزایش یافته و پس از رسیدن به یک نقطه عطف، شاهد کاهش میزان تلفات ترافیکی خواهیم بود. بهعبارت دیگر این همان وارون کوزنتس است که در ارتباط با تلفات ترافیکی و تولید ناخالص داخلی سرانه برای ایران مصداق پیداکرده U رابطهی است. از دیگر نتایج بهدست آمده در این تحقیق ارتباط منفی متغیر سرمایهگذاری در زیرساختهای بخش حملونقل، بهبود مراقبتهای پزشکی و شاخص فرهنگی با تلفات ترافیکی میباشد. اما تعداد وسایل نقلیه سرانه دارای یک ارتباط مستقیم با میزان تلفات جادهای میباشد.

  فهرست :

  تعریف مساله و بیان نکات اصلی

  ضرورت انجام پژوهش

  فرضیه تحقیق

  هدف تحقیق

  روش انجام تحقیق

  روش گردآوری اطلاعات و داده ها

  تعاریف و مفاهیم

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  مقدمه

  چارچوب نظری تحقیق

  نظریات اقتصادی و ایمنی جادهها

  بررسی سیستمی مسئله تصادفات جاده ای

  عوامل مختلف مؤثر بر تصادفات جاده ای

  مکانیسم اثرگذاری تولید ناخالص داخلی بر تلفات جاده ای

  مکانیسم اثرگذاری ناوگان وسایل نقلیه بر تلفات جاده ای

  مکانیسم اثرگذاری تکنولوژی پزشکی بر تلفات جاده ای

  مکانیسم اثرگذاری تأسیسات زیربنایی راهها بر تلفات جاده ای

  رویکردهای مختلف در ارتباط با مشکلات زیست محیطی و رشد اقتصادی

  مفهوم منحنی زیست محیطی کوزنتس

  تشریح فرم تابعی منحنی زیست محیطی کوزنتس

  فرضیه زیست محیطی کوزنتس در ارتباط با تلفات جادهای

  سابقه تحقیق

  مروری بر مطالعات خارجی

  مروری بر مطالعات داخلی

  روش شناسی تحقیق و تدوین مدل

  تحلیل وضعیت ایمنی ترافیک در ایران با توجه به ارقام و نمودارها

  روشهای اقتصاد سنجی مورد مطالعه تحقیق

  آزمونهای مانایی

  آزمون ریشه واحد برای مانایی

  آزمون دیکی فولر

  آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

  تعریف همجمعی و مفهوم اقتصادی آ ن

  آزمون انگل گرانجر و انگل گرانجر تعمیم یافته برای همجمعی

  روش داده های ترکیبی

  آزمون قابلیت برآورد الگو به صورت پانل

  اثرات ثابت و اثرات تصادفی

  آزمون هاسمن

  معرفی مدل و شرح متغیرها

  شرح دادهها و متغیرهای مدل

  برآورد مدل و تحلیل نتایج

  مانایی متغیرها

  نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته برای بررسی مانایی

  تحلیل همجمعی متغیرهای مدل برآوردی

  بررسی فروض کلاسیک

  نرمال بودن جملات پسماند

  عدم ناهمسانی واریانس

  عدم خودهمبستگی

  عدم وجود همخطی

  برآورد مدل به روش داده های ترکیبی

  تخمین مدل پانل و تفسیر نتایج

  نتیجه گیری کلی و ارائه راهکار

  مروری بر خطوط کلی پژوهش

  نتایج آزمون فرضیه ها

  نتیجه گیری کلی تحقیق

  پیشنهادات

  منابع

  پیوستها


  ادامه مطلب


 • نظرات() 
 • نوع مطلب :مهندسی عمران ،
 • این کتاب 50 صفحه ای کتاب بسیار عالی و راهنمای خوبی است برای کسانی که میخواهند نکات و مراحل ساخت یک ساختمان اسکلت فلزی را یادبگیرند که در این کتاب بصورت کاملا مفصل این نکات و مسائل شرح داده شده است و کاری است از جناب مهندس عبدلله زاده از دفتر فنی ایمن سازه.در ادامه به شما پیشنهاد میکنم حتما این کتاب بسیار عالی را دانلود کرده و استفاده های لازم را ببرید  ادامه مطلب


 • نظرات() 
 • نوع مطلب :مهندسی عمران ،
 • دانلود پروژه ساختمان بتنی ۷ طبقه

  عنوان پروژه : ساختمان بتنی ۷ طبقه

  قالب بندی : PDF

  قیمت : رایگان

  شرح مختصر : ساختمان بتن آرمه موردنظر که شکل آن در صفحه بعدی آورده شده است, دارای دهانه های طولی و عرضی است که اعضای باربر آنها را دالها , تیرها , ستونها و دیوارها تشکیل میدهند. طول دهانه ها و ارتفاع طبقات زیرزمین, پارکینگ و سایر طبقات روی شکل مشخص شده است. سربارها براساس آیین نامه بارگذاری ۵۱۹ و آیین نامه زلزله ۲۸۰۰ ایران تعیین گردیده است و طراحی نیز براساس آئین نامه ACI 318-99 انجام شده است. این ساختمان دارای سه دیوار برشی به ضخامت ۳۰ سانتیمتر دردو جهت می باشد که آنالیز آن همراه با آنالیز قابهای آن انجام می شود. سیستم باربر جانبی آن در هر دو جهت قاب خمشی بتنی متوسط با دیوار برشی بتن مسلح متوسط است. شرایط محیط ملایم بوده و نوع زمین از نوع ۲(شن و ماسه متراکم) با مقاومت مجاز σ=۲۳۵KN/m2 می باشد. مقاومت مشخصه فشاری بتن fc=25MPa وفولادهای اصلی در اعضاء از نوع فولاد آجدار با fy=400MPa و تنگها از نوع فولاد آجدار با fy=400MPa می باشد. دیوارهای ساختمان در قسمت بیرونی(پیرامونی) با ضخامت ۲۰ سانتیمتر و با احتساب ۴۰% بازشو از جنس آجر مجوف هستند. تیغه های داخلی با ضخامت ۱۰ سانتیمتر از جنس آجر مجوف بوده و نازک کاریهای مربوط به دیوارهای داخلی و ستونها و قسمت پائین سقفها به صورت فرضی انتخاب گردیده و قسمت روکاری ساختمان از سنگ گرانیت انتخاب شده است.

  فهرست :

  مشخصات پروژه

  تعیین ضخامت دال

  محاسبه بار کف ها

  دال بتنی در طبقات

  دال بتنی طبقه زیرزمین

  محاسبه بار سطحی دیوارها

  دیوار پیرامونی

  دورچینی بام

  دیوار برشی

  خلاصة بارهای گستردة کف ها

  محاسبه ماکزیمم نیروی مشخصه جانبی در اثر باد یا زلزله

  محاسبة نیروی ناشی از باد

  محاسبة نیروی ناشی از زلزله

  برای زلزلة وارده در دو جهت

  محاسبه نیروی جانبی وارده در اثر فشار جانبی خاک

  ارزیابی ارتفاع تیرها و ابعاد ستونها

  تعیین ابعاد شاه تیرها

  تعیین ابعاد ستونها

  تعیین بارهای قائم مشخصه وارد بر تیرها

  محاسبة بار دیوار پیرامونی

  محاسبة بار دیوار داخلی دور راه پله

  بار ناشی از پله ها

  آنالیز قابها در اثر ترکیب بارهای قائم طراحی

  حالت ها و ترکیب بارهای طراحی

  تعیین مقدار نیروی طراحی جانبی به قاب ساختمانی و دیوار برشی در طبقات مختلف

  کنترل حالت حدی بهره برداری خیز و ترک خوردگی

  طراحی نهایی تیرها و ستونها تعیین مقادیر فولاد در مقاطع بحرانی و تعیین نقاط قطع فولاد

  طراحی ستون ها

  طراحی دیوار برشی و دیوارهای بتن آرمة زیرزمین

  طراحی دیوار برشی

  طراحی دیوارهای بتن آرمة زیرزمین

  طراحی شالوده های ساختمان

  برآورد تقریبی حجم مصالح مصرفی (بتن و فولاد)  ادامه مطلب


 • نظرات() 
 • نوع مطلب :مهندسی عمران ،
 • عنوان مقاله : بررسی بافت و ناهمسانگردی در فولادهای HSLA‎

  قالب بندی : PDF

  قیمت : رایگان

  شرح مختصر : هدف از انجام این تحقیق بررسی بافت و ناهمسانگدری در فولاد HSLA می باشد. بدین منظور که در ابتدا نحوه سازو کار بافت در فولادهای HSLA مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد تبلور مجدد عمده نوین عامل در تشکیل بافت در این نوع فولادهاست سپس کریدهای مختلف از فولادهای HSLA را مورد بررسی قرار دادیم که بافت فریت و آستنیت و لایه های سطحی و لایه های میانی ضخامت مورد بررسی قرار گرفت که همچنین شیب بافت ایجاد شده در بین این لایه ها نتیجه نحوه اعمال تغییر شکل در این لایه ها می باشد که در لایه های سطحی نیروی القایی برشی و در لایه های میانی نیروی فشردگی و کشیدگی می باشد.

  فهرست:

  چکیده

  فصل اول مقدمه

  ورق های فولادی کم آلیاژ استحکام بالا

  طراحی فولادی کم آلیاژ استحکام بالا

  مکانیزم های استحکام بخشی

  اثرات اضافه شدن میکرو آلیاژ ها

  فصل دوم تئوری عمومی

  مقدمه ای بر روشهای اندازه گیری بافت

  تصاویر قطبی

  تصاویر قطبی معکوس

  توابع توزیع جهات

  فضای رودریگز

  فصل سوم تئوری تخصصی

  معرفی

  فولادهای کربنی

  بافت

  بافت فریت

  بافت آستنیت باقی مانده

  توزیع کیفی از شیب بافتی

  فصل پنجم جمع بندی ونتیجه گیری

  فصل ششم منابع مرجعه

  شماره جدول عنوان جدول صفحه

  اثرات منگنز بررسوب سختی

  زوایای اویلر

  شماره شکل عنوان شکل صفحه

  اثرات نرخ خنک کنندگی

  اثرات کاربید نیبیوم

  تصویر قطبی

  EBSD تصاویر

  تصویر میکروسکوپی

  منحنی پراش

  تابع توزیع جهات


  ادامه مطلب


 • نظرات() 
 • نوع مطلب :مهندسی عمران ،
 • دانلود جزوه آزمایشگاه مقاومت و مصالح

  عنوان جزوه :  آزمایشگاه مقاومت و مصالح ‎

  قالب بندی :  word

  قیمت :   رایگان 

  شرح مختصر :  کلیه قطعاتی که در ماشینها و دستگاههای صنعتی بکار برده می شود دارای مقاومت و سختی های مربوط به خود هستند که مهندسین بعد از طرح ریزی یک ماشین یا دستگاه صنعتی و کلیة محاسبات مربوط به نیروهای وارد بر هر قطعه از این دستگاهها می بایست که قطعات فوق را با قطعه ای با جنس همان از نظر سختی و مقاومتشان مورد آزمایش قرار می دهند تا متوجه شوند آیا قطعه مزبور تحمل نیروها و یا تنش های وارد بر خود را دارد یا نه؟ این سختی ها توسط ماشین ها و دستگاههای مختلف انجام می شود.

  مقاومت مصالح چیست ؟  وقتی جسمی تحت تاثیر نیروی خارجی قرار می گیرد بر حسب مقدار و نحوة تاثیر نیرو از خود مقاومتهای مختلفی نشان می دهد . علمی که نحوة اثر نیرو به اجسام و عکس العمل را که آنها از خود نشان می دهد را بررسی می کند را مقاومت مصالح می گویند . مقاومت مصالح از روابط و نسبت بین نیروهای خارجی و قوای داخلی اجسام ( قوای به هم چسبندگی) ذرات جسم بحث می کند . این روابط به جنس جسم و ابعاد جسم و نحوة وارد آمدن نیرو بستگی دارد.

  فهرست :  

  هدف از آزمایشگاه مقاومت مصالح

  مقاومت مصالح چیست ؟

  اصطلاحات رایج در مقاومت مصالح

  آزمایش کشش

  تست پیچش

  تست ضربه

  سختی سنجی برینل

  آزمایش خمش یا خیز


  ادامه مطلب


 • نظرات() 
 • نوع مطلب :مهندسی عمران ،
 • دانلود جزوه مقاومت مصالح ۲

  عنوان جزوه : مقاومت مصالح ۲
  قالب بندی : PDF
  قیمت : رایگان 

  شرح مختصر : درس مقاومت مصالح یکی از پایه ای ترین دروس رشته های مهندسی از جمله مهندسی عمران است که درک کامل این درس درواقع تضمین خوبی برای درک دروس دیگر نظیر فولاد بتن و سیالات و کلا دروس تخصصی هر رشته مهندسی میباشد. همچنین مقاومت مصالح یکی از مهمترین دروس کنکور ارشد عمران است، بدلیل اینکه اکثر داوطلبان بر روی آن وقت می گذارند و معمولا درصد خوبی کسب می کنند، پس باید برای موفقیت در کنکور ارشد بر روی این درس حساب ویژه ای باز کنید.


  ادامه مطلب


 • نظرات() 
 • نوع مطلب :مهندسی عمران ، • دانلود رایگان پروژه، تحقیق،مقالات و جزوات دانشجویی،،دانلود رایگان کتاب الکترونیک ،

  Reza


  آخرین پست ها


  آمار

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات