اگر خاطره های خوب می مانند
پس آسوده خاطرباش که همیشه در خاطرم می مانی !
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهبه خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند
دیروز یکبار دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم !

اس ام اس اس خاطرات عاشقانهضربدر هاى قرمز میزنم به خاطراتم این روزها
که یادم بماند که یادم نماند این روزها …
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهما خاطره ها را می سازیم
و خاطره ها ما را ویران می کنند …
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهوقتی نخواستنت…
آروم بکش کنار …
غم انگیز است اگر تو را نخواهد
مسخره است اگر نفهمی
احمقانه است اگر اصرار کنی . . .
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺗﻮﭖ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ، ﺍﺷﮑﯽ …
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهتو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پُر از خاطره بارانم …
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهطب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت
تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود !
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهگاهی دلگرمی یک دوست آنقدر معجزه میکند
که انگار خدا در زمین کنار توست . . .
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهطوری خاطره بسازید که بعد از شما هم بتواند زندگی کند …
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهتمام خاطراتمان را مرور کرده ام
زیر همه ی اشک هایم خط کشیده ام
همه ی صبرم را “حفظ” کرده ام
فقط دعایم کن که در “امتحان” نبودنت “رد” نشوم !
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهروزی خواهیم فهمید از زندگی هیچ نداریم جز خاطره ای که رهایمان نمیکند …
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهتو مال من بودی اما صاحبت کسی دیگر شد
تمام سهم الارث من از تو “خاطراتت” شد !
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهعشق هیچگاه نمی میرد
تنها از لبخند به اشک
از اشک به خاطره
و از خاطره به لبخند تغییر ماهیت میدهد !
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهوقتى حالت خوب نیست
خاطره ها زودتر از همه میان عیادتت …
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهتقصیر از من است
آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی
یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت !!!
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهمی خواهم مُچاله و خیس در آغوشش بمانم !
از پهن شدن بر بند خاطرات بیزارم …
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهچه بیهوده اختراع شد
سَم ، شکنجه ، تیغ ، چوبه ی دار و امثال اینها !
وقتی یک خاطره می تواند نفست را بند بیاورد
زمین گیرت کند
تو را به گریه بیندازد
خونت را به جوش آورد و …
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهقرار بگذار
هرجای دنیا که باشی به دیدار تو خواهم آمد
چمدان خاطره ها را هم خواهم آورد …
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهقبل از اینکه بیایی خواب نمیدیدم
قبل از اینکه بروی هم …
اما چند وقتی است با چشمانی باز ، نیمه های روز و حتی ایستاده میان هجوم آدمها هم خواب می بینم !
خواب هایی واضح ، روشن و با جزئیات و تلخ !!!
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهدیگر خاطرت عزیز نیست ولی خاطراتت …
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهکاش میشد خاطرات را جمع کرد و در حیاط خلوت خانه آتش زد تا خاکسترش را باد ببرد !
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهتو نیستی و خاطراتت ضعیف گیر آورده اند !
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهاشک تنها خاطره ایست که این روزها از تو به “یادگار” دارم !
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهمن خاطرت را می خواستم نه خاطره ات را
و دریغا که سهم من از تو ، شد کوله باری از خاطره …
اس ام اس اس خاطرات عاشقانهوقتی می روی تمام چیزهای عادی
یادگاری می شوند
حساس می شوند
تَرَک برمی دارند
بر مبل نمی شود نشست که تو آنجا نشسته بودی
هوا را نمی شود نفس کشید که عطر تو آنجا مانده است
وقتی نیستی همه چیز تو را یادآوری می کند
تو را و نبودنت را
حالا میدانی چرا همه چیز یادم مانده ؟